Gazebo - 2016

Gazebo – 2016

Taken at the Toledo Botanical Garden, Toledo, Ohio.