Recordkeeper - 2018

Recordkeeper – 2018

Taken at Woodland Cemetery, Dayton, Ohio.